Nederlands English Français Deutsch

Dictionary

/ A Á B C D E F G H I L M N P R S T V Z
es da de en fr nl no sv
neumático pinchado punktering (Reifen)Panne, Plattfuß, platter Reifen flat tire, puncture crevaison lekke band punktering punktering
/ A Á B C D E F G H I L M N P R S T V Z

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net