Nederlands English Français Deutsch

Dictionary

( A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Next
en da de es fr nl no sv
wheel hjul Rad, Laufrad rueda roue wiel hjul hjul
wheel cover skiver (til pladehjul) Laufradverkleidung paño para ruedas housse wieldoekje hjulduk hjulduk
wheelbase hjulafstand Radstand batalla empattement wielbasis hjulavstand hjulbas
wire cutter kabeltang Kabelschneider alambre cortador, cable cúter pince coupante kabelkniptang vaierkutter vajertång
( A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Next

Ligfiets.net 2.0

Content website

E: redactie@ligfiets.net

Technique website

E: webmaster@ligfiets.net